Đoàn công tác GIZ (Tổ chức Hợp tác Quốc tế của Đức) đến làm việc tại Trường Cao đẳng Long An

07/09/2023

     Hôm nay, ngày 7/9/2023, Đoàn công tác GIZ (T chc Hp tác Quc tế ca Đức) đã đến làm vic ti Trường Cao đẳng Long An, đánh du mt bước quan trng trong quá trình hp tác gia t chc này và trường Cao đẳng Long An. Chương trình làm vic này nhm tng kết các hot động hp tác trong 8 tháng đầu năm 2023, đồng thi đưa ra nhng bước tiến c th và kế hoch cho năm tiếp theo.

 

Tin Tức Sự Kiện