Trường Cao đẳng Long An - ĐT

14/04/2023

 PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 -  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nghề nghiệp, kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, quan hệ doanh nghiệp hằng năm và dài hạn của nhà trường;

 -  Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo;

 - Lập kế hoạch và phối hợp tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp và chứng chỉ đào tạo;

 - Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp đã được phê duyệt, quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học viên;

 - Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp;

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá, phân loại giảng viên, giáo viên theo quy định;

 - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuẩn hóa và bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên;

 - Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng;

 - Xây dựng, cụ thể hóa các văn bản liên quan tới công tác quản lý các hoạt động đào tạo;

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức, tham gia các hội thi, hội giảng của nhà giáo, học sinh, sinh viên theo quy định và theo kế hoạch của cấp trên; - Quản lý, in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định;

 - Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong quá trình đào tạo;

 - Quản lý, hướng dẫn về mặt chuyên môn đối với các cơ sở;

 - Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

 

NHÂN SỰ CỦA PHÒNG

1. Ông Nguyễn Văn Hòa   -   Trưởng phòng

               - Sinh năm : 1980

             - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 

 

 

- Phụ trách chung, tổ chức quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu (BGH) toàn bộ công việc của phòng về chất lượng và hiệu quả công tác.

- Trực tiếp phụ trách công tác lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch về dạy nghề học kỳ, năm học; khóa học dài hạn của Nhà trường; cụ thể trên các mặt công tác: tuyển sinh, thi và công nhận tốt nghiệp.

- Phụ trách mảng liên kết đào tạo của toàn trường;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên. Tham mưu Hội đồng Khoa học soạn thảo quy trình xét duyệt và xét duyệt chương trình đào tạo, các đề tài và giáo trình đã hoàn thành. Tổ chức cho giáo viên đăng ký Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, viết giáo trình lưu hành nội bộ.

  - Tổ chức chỉ đạo công tác tiếp nhận, cập nhật, theo dõi, lưu trữ toàn bộ hồ sơ tuyển sinh; công tác hồ sơ, giáo vụ; cấp Bằng nghề, Chứng chỉ nghề.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra quy chế giáo viên, thường trực HĐSP, các Hội đồng thi tốt nghiệp nghề của Nhà trường.

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của phòng và của toàn trường, tham gia vào Hội đồng khoa học, thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin theo qui định vào Website của trường.

- Chủ trì và phối hợp các khoa tổ chức các Hội thảo chuyên đề.

- Phụ trách công tác xây dựng, phát triển các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.

- Chủ trì thực hiện công tác thi đua khen thưởng của phòng.

- Dự thảo các Kế hoạch, Quyết định thành lập hội đồng thi tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi, thi thiết bị dạy nghề tự làm và các quyết định về hội giảng.

- Dự thảo hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng.

- Họp giao ban, chủ trì họp phòng định kỳ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGH.

2. Ông Trần Minh Tân – Phó trưởng phòng

             - Sinh năm : 1979

             - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 

 

 

- Lãnh đạo phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

- Giúp trưởng phòng lập kế hoạch công tác của phòng hàng tuần, tháng, năm học;

- Giúp trưởng phòng thực hiện báo cáo các hoạt động của Phòng theo yêu cầu của BGH và các cơ quan quản lý cấp trên.

- Dự thảo các Kế hoạch, Quyết định thành lập hội đồng thi tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi, thi thiết bị dạy nghề tự làm và các quyết định về hội giảng.

- Giúp trưởng phòng trong công tác đăng ký bổ sung nghề đào tạo mới, xây dựng, rà soát điều chỉnh chương trình dạy nghề, giáo trình; Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;  Giúp trưởng phòng phụ trách quản lý công tác đào tạo nghề ngắn hạn.

- Giúp trưởng phòng cập nhật số liệu, tổng hợp báo cáo định kỳ;

- Thanh tra Đào tạo.

- Giúp trưởng phòng thực hiện các công việc giáo vụ, gồm: theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên.

- Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân công.

3. Ông Trần Hồng Nhung  –  Phó trưởng phòng

               - Sinh năm : 1977

               - Trình độ chuyên môn: Đại học

 

 

 

- Triển khai công tác hội giảng, thiết bị dạy nghề tự làm, thi học sinh giỏi.

- Giúp trưởng phòng thực hiện báo cáo các hoạt động của Phòng theo yêu cầu của BGH và các cơ quan quản lý cấp trên.

- Phụ trách theo dõi công tác tự kiểm định chất lượng GDNN  của Phòng.

- Quản lý CĐ,TC.

- Tổng hợp giờ dạy các Khoa, Kiểm tra thực hiện chương trình đào tạo

- Giúp trưởng phòng thực hiện các công việc giáo vụ, gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên.

- Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân công

4. Ông Phan Ngọc Minh Hồ – Chuyên viên 01

              - Sinh năm : 1980

             - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 

 

 

Chịu trách nhiệm chính và trực tiếp theo dõi công tác đào tạo hệ Sơ cấp, Dạy nghề thường xuyên, dạy nghề nông thôn và các lớp liên kết. Tổng hợp các thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách để báo cáo cho Trưởng phòng đồng thời gửi qua mail cho Phó trưởng phòng vào buổi chiều thứ 5 hàng tuần để làm báo cáo tuần.

 - Theo dõi việc ghi sổ lên lớp của giáo viên;

- Quản lý hồ sơ các hệ đào tạo; Vào sổ đăng ký học nghề;

- Kiểm tra, giám sát các lớp dạy nghề LĐNT.

Trực điện thoại của phòng.

- Chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công việc được phân công.

- Thực hiện các công tác khác do trưởng phòng phân công.

5. Bà Lê Thị Hồng Nhung – Chuyên viên 02

              - Sinh năm : 1978

              - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 

 

 

- Tiếp nhận và cấp phát các giấy tờ liên quan đến HS-SV do PĐT quản lý.

- Tiếp nhận, thống kê đơn thi lại TN của HSSV các hệ đào tạo

- Quản lý, cấp phát phôi bằng, chứng chỉ giấy chứng nhận tốt nghiệp; Bảng điểm của học sinh;

- Phối hợp với  Phan Ngọc Minh Hồ  trong việc vào sổ đăng ký các hệ đào tạo.

- Phối hợp với Phan Ngọc Minh Hồ  trong việc theo dõi việc ghi sổ lên lớp của GV các khoa;

- Định kỳ báo cáo số lượng phôi bằng, chứng chỉ xuất và tồn cho Trưởng phòng,

-Đề xuất trang bị văn phòng phẩm, theo dõi, quản lý CSVC, máy móc thiết bị sử dụng trong Phòng.

- Thư ký ghi biên bản các cuộc họp phòng.

- Chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công việc được phân công.

- Thực hiện các công tác khác khi trưởng phòng yêu cầu.

6. Ông Nguyễn Thành Đạt  – Chuyên viên 03

              - Sinh năm : 1980

              - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 

 

 

- Trực tiếp triển khai công tác kiểm định chất lượng tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động quan hệ doanh nghiệp.

- Trực tiếp triển khai công tác khảo sát doanh nghiệp và nhập liệu sau khảo sát.

- Xây dựng kế hoạch đưa sinh viên đi thực tập xí nghiệp,

- Quan hệ các Doanh nghiệp để nhận hàng gia công, đưa GV- HS tham quan thực tập, tư vấn đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho công nhân trong các DN, nhu cầu tuyển lao động của các DN.

- Hỗ trợ quan hệ các xã thị trấn, cơ quan, trường học thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh.

- Chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công việc được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

7. Bà Bùi Thị Mộng Trinh  - Chuyên viên 04

             - Sinh năm : 1985

             - Trình độ chuyên môn: Đại học

 

 

 

Tổng hợp các thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách để báo cáo cho trưởng phòng đồng thời gửi qua mail cho phó trưởng phòng vào buổi chiều thứ 5 hàng tuần để làm báo cáo tuần.

- Tham gia công tác tuyển sinh thường xuyên;

- Tư vấn, hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ: sơ cấp nghề, thường xuyên, các lớp liên kết đào tạo.

- Tư vấn, hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng.

 - Ghi danh tuyển sinh; cấp phát, kiểm tra, đối chiếu và thu nhận hồ sơ sơ cấp nghề, thường xuyên, các lớp liên kết đào tạo.

- Thu, quyết toán và nộp lệ phí với phòng KHTC dứt điểm chậm nhất vào ngày thứ sáu hàng tuần .

- Tư vấn tuyển sinh: Trung cấp, Cao đẳng.

- Chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công việc được phân công.

- Báo cáo tình hình số liệu tuần, tháng, quí, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Thực hiện các công tác khác do trưởng phòng phân công .

8.  Bà Trần Trang Thiên Trúc - Chuyên viên 05

             - Sinh năm : 1989

             - Trình độ chuyên môn: Đại học

 

 

 

 Tổng hợp các thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách để báo cáo cho trưởng phòng đồng thời gửi qua mail cho phó trưởng phòng vào buổi chiều thứ 5 hàng tuần để làm báo cáo tuần.

-  Hổ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ: sơ cấp nghề, thường xuyên, các lớp liên kết đào tạo.

Dự thảo kế hoạch nghiên cứu khoa của toàn trường;

- Cập nhật dữ liệu lên phần mềm tổng cục.

- Báo cáo tuyển sinh GDNN

 -Ghi danh tuyển sinh; cấp phát, kiểm tra, đối chiếu và thu nhận hồ sơ sơ cấp nghề, thường xuyên, các lớp liên kết đào tạo.

- Hỗ trợ  tư vấn tuyển sinh: Trung cấp, Cao đẳng.

- Chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công việc được phân công.

- Báo cáo tình hình số liệu tuần, tháng, quí, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Thực hiện các công tác khác do trưởng phòng phân công .