BGH

1.THẦY LÊ QUỐC HÙNG                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                        -  Sinh năm : 1978

                                                  -  Học vị : Thạc sĩ

                                                  -  Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị

                      

 

 

 

2. THẦY LÊ MINH TÂM                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                       -    Sinh năm : 1978

                                                 -    Học vị : Thạc sĩ

                                                 -   Lý luận chính trị: Cao cấp    

 

 

 

3. THẦY PHẠM VĂN THỊNH                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                     -    Sinh năm : 1978

                                               -    Học vị : Thạc sĩ

                                               -   Lý luận chính trị: Cao cấp         

 

 

 

 

4. THẦY ĐÀO VĂN HON                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                     -    Sinh năm : 1978

                                               -    Học vị : Thạc sĩ

                                               -   Lý luận chính trị: Cao cấp