Giới thiệu phòng CT.HSSV

10/04/2023

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

VỊ TRÍ    

Phòng Công tác học sinh sinh viên là phòng chuyên môn trực thuộc Trường Cao đẳng Long An, do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Long An quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 Quản lý, hướng dẫn về mặt chuyên môn đối với các Cơ sở. Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:

        1. Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền: giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên.

        2. Thống kê, tng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên.

        3. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

        4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên.

        5. Quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú.

        6. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên.

        7. Tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên và Ban Giám hiệu Nhà trường.

        8. Thực hiện các công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với học sinh, sinh viên.

        9. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định.

       10. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về học sinh, sinh viên, thực trạng việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tt nghiệp.

 

      

 

                                   Thông tin liên hệ:  Phòng Công tác học sinh sinh viên

                                  Số điện thoại: 02723.825.183,  Email:  pcthssvcdla@gmail.com