Trường Cao đẳng Long An - TTKTBĐCL

PHÒNG THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

VỊ TRÍ

        Phòng Thanh tra, Khảo thí và Bảo đảm chất lượng là phòng chuyên môn trực thuộc Trường Cao đẳng Long An, do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Long An quyết định thành lập theo quy định của Pháp luật.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

      - Quản lý, hướng dẫn về mặt chuyên môn đối với các Cơ sở.

     - Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

1. Thanh tra, kiểm tra:

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các mặt hoạt động của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Khảo thí:

- Chủ trì xây dựng và tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, quy chế quy trình tổ chức thi, kiểm tra; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

- Xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi cho tất cả các môn học/môđun trong Trường theo quy định.

- Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra theo đúng quy định phù hợp tình hình thực tế tại Trường. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ  thi đúng theo quy định.

3. Bảo đảm chất lượng:

- Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng của nhà trường phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của nhà trường; tham mưu xây dựng chính sách, kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

- Tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường và các chương đào tạo theo tiêu chuẩn, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

- Nghiên cứu đề xuất Hiệu trưởng các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm chất lượng đào tạo (khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của đội ngũ nhà giáo, chất lượng học tập của người học, chất lượng trong công tác quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường) là đầu mối tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các đơn vị trong trường.

-  Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi kiểm tra và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

     - Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng giáo dục theo kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục; công bố công khai điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, kết quả đào tạo, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên các phương tiện truyền thông.

 

NHÂN SỰ HIỆN TẠI

1. Đỗ Thanh Phong   –  Trưởng phòng

         -  Năm sinh: 1981

        - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

        - Số ĐT: 0938.74.34.79

        - Email: vinaphonvn79@gmail.com

 

Phụ trách:

- Quản lý chung các hoạt động của Phòng Thanh tra, Khảo thí và Bảo đảm chất lượng; Kiểm tra Nội bộ.

-  Chịu trách nhiệm chính trong công tác đánh giá chất lượng CSGDNN và CTĐT;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường triển khai các kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài;

- Đại diện đơn vị trong công tác đối ngoại; Giải quyết công việc liên quan đến các đơn vị, cá nhân bên ngoài; Đại diện đơn vị đưa ra ý kiến trước các đơn vị và cơ quan liên quan.

2. Phạm Hữu Nghĩa  –  Chuyên viên 01

       

       -  Năm sinh: 1988

       -  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 

 

 

Phụ trách: Chuyên viên phụ trách công tác khảo thí

- Tham mưu xây dựng các quy định liên quan đến công tác khảo thí;

Thực hiện quản lý công tác khảo thí,  quản lý ngân hàng đề thi của Nhà trường, hàng năm theo dõi và đề xuất bổ sung, điều chỉnh ngân hàng đề thi;

-  Nghiên cứu đề xuất và vận hành phần mềm quản lý liên quan đến hoạt động khảo thí (phần mềm quản lý NH đề, trộn đề thi,..);

- Tổng hợp biểu mẫu, thống kê chế độ coi chấm thi, báo cáo tổng kết các đợt thi. Lưu trữ hồ sơ tổ chức thi;

- Theo dõi tiến độ giảng dạy của các Khoa, BM và quá trình khai thác sử dụng phần mềm quản lý giáo dục của Giảng viên.

3. Nguyễn Hoàng Kim Thoa  – Chuyên viên 02

        

         -  Năm sinh: 1983

        - Trình độ chuyên môn: Đại học

 

 

Phụ trách:  Chuyên viên phụ trách công tác bảo đảm chất lượng

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá và vận hành một cách hiệu quả hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong Trường;

- Chịu trách nhiệm chính trong quản lý hệ thống BĐCL và đánh giá nội bộ;

- Phối hợp tổ chức lấy ý kiến phản hồi và báo cáo kết quả của các bên có liên quan (HSSV, cựu HSSV, CBGV và nhà tuyển dụng);

- Tham gia công tác Khảo thí và đánh giá chất lượng CSGDNN và CTĐT;

- Phụ trách công tác hành chính - tổng hợp của Phòng.

 

Thông tin liên hệ:  Phòng Thanh tra, Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

                              Số điện thoại: 0377.701.059 Email:  ttkt042021@lac.edu.vn