Đảm bảo chất lượng

26/02/2023

Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Năm 2020

Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Năm 2021

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2022

Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Năm 2022

Báo cáo hệ thống BĐCL năm 2022