Kế hoạch đào tạo Các lớp hệ Cao đẳng và Trung cấp

25/04/2024

Kế hoạch đào tạo các lớp hệ Cao đẳng Khóa 2023 (2023-2026):

Lớp Cao đẳng Công nghệ Ô Tô 1

Lớp Cao đẳng Công nghệ Ô Tô 2

Lớp Cao đẳng Cắt gọt kim loại

Lớp Cao đẳng Lắp đặt thiết bị cơ khí

Lớp Cao đẳng Cơ điện tử

Lớp Cao đẳng Điện công nghiệp 1

Lớp Cao đẳng Điện công nghiệp 2

Lớp Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Lớp Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

Lớp Cao đẳng Công nghệ thông tin 

 

Kế hoạch đào tạo các lớp hệ Trung cấp Khóa 2023 (2023-2025):

Lớp Trung cấp Công nghệ Ô Tô 1

Lớp Trung cấp Công nghệ Ô Tô 2

Lớp Trung cấp Công nghệ Ô Tô 3

Lớp Trung cấp Công nghệ Ô Tô 4

Lớp Trung cấp Cắt gọt kim loại 1

Lớp Trung cấp Cắt gọt kim loại 2

Lớp Trung cấp Lắp đặt thiết bị cơ khí 1

Lớp Trung cấp Lắp đặt thiết bị cơ khí 2

Lớp Trung cấp Cơ điện tử

Lớp Trung cấp Điện công nghiệp 1

Lớp Trung cấp Điện công nghiệp 2

Lớp Trung cấp Điện công nghiệp 3

Lớp Trung cấp Điện công nghiệp 4

Lớp Trung cấp Điện công nghiệp 5

Lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 1

Lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 2

Lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 3

Lớp Trung cấp Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 1

Lớp Trung cấp Công nghệ thông tin 1

Lớp Trung cấp Công nghệ thông tin 2

Lớp Trung cấp Công nghệ thông tin 3

Lớp Trung cấp Công nghệ thông tin 4

Lớp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

Lớp Trung cấp Quản lý bán hàng siêu thị

Lớp Trung cấp May thời trang

Lớp Trung cấp Sửa chữa thiết bị may

Lớp Trung cấp Thú Y