Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - CƠ ĐIỆN TỬ

 

[1] Phạm Quang Trí – Phạm Hữu Lộc, Giáo Trình Lý Thuyết Vi Xử Lý, Trường

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

[2 Phạm Quang Trí – Phạm Hữu Lộc, Giáo Trình Thực Hành Vi Xử Lý, Trường

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

[3] Tống Văn On – Hoàng Đức Hải, Họ Vi Điều Khiển 8051, Nhà xuất bản Lao

động – Xã hội, Hà Nội – 2001.

[4] Lê Phi Yến – Lưu Phú – Nguyễn Như Anh, Kỹ Thuật Điện Tử, Nhà Xuất Bản

Khoa Học và Kỹ Thuật, 1998.

[5] Nguyễn Tấn Phước, Linh Kiện Điện Tử, Nhà Xuất Bản, Giao Thông Vận Tải,

2007.

[6] Bài Giảng Tia Hồng Ngoại Và Tia Tử Ngoại Của ThS.Trương Tinh Hà, Khoa

Vật Lý – Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

[7] SÁCH KY THUAT DIEN DIEN TU - TIENG VIET  (Tài liệu phiên dịch)

[8] SÁCH CHUYÊN NGÀNG CƠ ĐIỆN TỬ -  TIENG VIET (Tài liệu phiên dịch)

[9] SÁCH CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ - TIENG VIET (Tài liệu phiên dịch)

[10] Các Website tham khảo:

http://www.alldatasheet.com

http://www.ustr.net/infrared/nec.shtml

http://www.ustr.net/infrared/jvc.shtml

http://www.ustr.net/infrared/sony.shtml

http://ebook.edu.net.vn/?page=1.12&lv=142

http://www.dientuvietnam.net

1. Mạng Truyền Thông Công Nghiệp
https://drive.google.com/file/d/1TVuN8QhphRzkZK7wVscVkoiwyRSEDqTh/view

2. Kỹ Thuật Điều Khiển Lập Trình PLC Simatic S7-200

https://drive.google.com/file/d/1JnO9KB-sEBclhENfjPEp7omkL2wFAu3m

3. Sổ Tay Chuyên Ngành Điện

https://drive.google.com/file/d/1aa5gXHyfUlnbJ_WIU_VYABLbM89FXn2f/view

4. Sổ Tay Lựa Chọn và Tra Cứu Thiết Bị Điện từ 0.4 đến 500kW

https://drive.google.com/file/d/1OBztEp42OKx46vbodl3K2iTPnyuhnkos/view

5. Hướng Dẫn Thiết Kế Lắp Đặt Điện

https://drive.google.com/file/d/1L55DDiwc6A8eeltsjLKBhYTYqYRBuG6s/view

6. Giáo Trình Thực Hành Sửa Chữa Máy Công Cụ

https://drive.google.com/file/d/1KgXd5tvrYK2X7BAKSLbACUIoLIjFyG3R/view

7. Giáo Trình Điện Dân Dụng và Công Nghiệp

https://drive.google.com/file/d/1S2bAr5CYxveA1Qbnn0eYeawOzlz-nj5f/view

8. Giáo Trình Điện Tử Công Nghiệp
https://drive.google.com/file/d/1LkMapyO4IvHYTo0yu7gZhzDN6KSQQ8qk/view

9. Giáo Trình Vi Xử Lý

https://drive.google.com/file/d/1TQTs3MJVSpySPgFUNr8n8EchD6HoLFZ_/view

10. Bảo Vệ Rơ Le và Tự Động Hóa Trong Hệ Thống Điện – Nguyễn Hoàng Việt

https://drive.google.com/file/d/1iIExI7AtR7jeA-VQhDwezIolABeAM549/view

11. Bảo Vệ Rơ Le và Tự Động Hóa Hệ Thống Điện – TS. Tran Quang Khanh

https://drive.google.com/file/d/1E1h9mwT3TU2yCPHIrneB0NQmslRcfQCF/view

12. Bảo Vệ Các Phần Tử Chính Trong Hệ Thống Điện

https://drive.google.com/file/d/1tTEFQDDJTWKPVe4UqSmM6MjNYTdAqSNT/view

13. Bài Tập Điều Khiển Tự Động

https://drive.google.com/file/d/1gy9W4M14ZaPejzTPif3_dHVH9FLKoPeE/view

14. 1500 Câu Hỏi Về Điện

https://drive.google.com/file/d/1MqSSM_kfl0NL-fh4fvdGxNrgwWyuGxV2/view