Giới thiệu Phòng Kế Hoạch Tài Chánh

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

CHỨC NĂNG

- Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê; thực hiện kế hoạch quản lý, kiểm soát tài chính, thanh quyết toán các nguồn kinh phí.

NHIỆM VỤ

- Đối chiếu quỹ lương; thực hiện nghiệp vụ kế toán theo quy định;
- Dự toán và thực hiện thu, chi theo quy định đảm bảo hoạt động của nhà trường;
- Lập thủ tục quyết toán các dự án, công trình xây dựng, mua sắm, sửa chữa các loại; tổng hợp, thống kê, báo cáo số liệu liên quan đến tài chính và quyết toán đúng theo qui định;
- Quản lý tiền mặt và theo dõi các khoản thu, chi theo qui định;
- Quản lý, theo dõi, nhập, xuất và quyết toán vật tư, văn phòng phẩm; quyết toán giờ dạy của giảng viên, cán bộ quản lý;
- Quản lý, kiểm kê, thanh lý tài sản, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ của nhà trường đúng quy định;
- Quản lý, hướng dẫn về mặt chuyên môn đối với các cơ sở;
- Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định;
- Quản lý chung về sử dụng tài sản công của nhà trường, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong việc sử dụng và quản lý tài sản theo quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của nhà trường và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

NHÂN SỰ:

1. Đặng Minh Thọ                         Trưởng Phòng / Kế toán trưởng      

                                    Sinh năm: 1975                                         

                                Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ       

 

 

 

 

2. Đặng Thị Cẩm Vân                  Phó trưởng phòng 

                                           Sinh năm: 1985                                                              

                                          Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

 

 

 

3. Bùi Thị Phương Thúy            Kế toán viên

                                          Sinh năm: 1982                                                           

                               Trình độ chuyên môn: Đại học

 

 

 

4. Lê Nguyễn Huyền Trân        Kế toán viên

                                       Sinh năm: 1987                                                             

                                   Trình độ chuyên môn: Đại học

 

 

 

5. Lê Thị Mộng Tuyền              Thủ quỹ

                                       Sinh năm: 1990

                             Trình độ chuyên môn: Đại học