Đẩy mạnh công tác Xây dựng Đảng – nhiệm vụ then chốt trong tình hình mới

26/02/2023

Đón xuân Quý Mão 2023, Long An ghi dấu những thành tựu quan trọng đạt được trong năm Nhâm Dần 2022 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội với sự vươn lên mạnh mẽ so với khu vực và cả nước. Đó là minh chứng cho quá trình nỗ lực không ngừng của Đảng bộ Long An đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để hoàn thiện mình hơn, xứng đáng với vai trò then chốt, trụ cột, lãnh đạo xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với tinh thần chung là phải tạo đột phá tổng thể trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ then chốt. Năm 2022 kết thúc, Long An tự hào khi hoàn thành 19/19 chỉ tiêu đề ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức của quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 và tác động của tình hình thế giới. Kinh tế của tỉnh phát triển khá tốt, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,46%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt khoảng 90 triệu đồng. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá, phát huy vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Thu hút đầu tư mang lại hiệu quả tích cực khi nhiều dự án lớn được triển khai khởi công. Thu ngân sách nhà nước đạt 22.000 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện; toàn tỉnh có 118/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 28 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 04 địa phương cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Văn hóa - xã hội phát triển ổn định; đặc biệt là văn hóa, du lịch và công tác chuyển đổi số có sự chuyển biến mạnh mẽ. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Những kết quả quan trọng đạt được trên cũng là kết quả của quá trình Đảng bộ tỉnh không ngừng đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, là kết quả của sự nhận thức sâu sắc và hành động nhất quán quan điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII là “Phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Theo đó, trong công tác chính trị, tư tưởng, Đảng bộ tỉnh không ngừng quan tâm lãnh đạo, đổi mới nội dung và phương pháp theo hướng chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội và tình hình thực tiễn địa phương. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên được tăng cường. Thường xuyên định hướng công tác tuyên truyền, hoạt động báo chí; kịp thời lãnh đạo, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì, hành động mạnh mẽ, triệt để và ngày càng hiệu quả hơn. Từ đó, tạo tác động tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến. Chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc cơ sở được nâng lên thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, “Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Song song đó, tỉnh đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh về “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh” và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Hiện nay, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện có 100% đạt trình độ đại học trở lên, 100% đạt cao cấp lý luận chính trị; cán bộ chủ chốt cấp xã có 100% đạt trình độ đại học trở lên, 100% đạt trung cấp lý luận chính trị. Nổi bật trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng tập trung vào những phẩm chất tốt đẹp, cốt lõi của người cán bộ, đảng viên, mà trọng tâm là nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Bên cạnh đó, sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, phát huy dân chủ, sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát là một trong những yếu tố quan trọng vừa mang lại sự thành công, hiệu quả trong công tác xây dựng đảng, vừa tạo được lòng tin vững chắc trong nhân dân. Việc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch cũng linh hoạt, sát thực tế, ngắn gọn, dễ làm, dễ kiểm tra; đảm bảo vai trò lãnh đạo và phát huy tốt hơn tinh thần chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Công tác vận động quần chúng với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, hướng mạnh về cơ sở, khơi dậy tiềm năng trong dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, thu hút được ngày càng nhiều các tầng lớp nhân dân vào tổ chức. Việc lắng nghe ý kiến của nhân dân được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, kịp thời phản ánh những tiêu cực, bức xúc, gây phiền hà cho dân, nhờ vậy nhiều vấn đề được giải quyết kịp thời góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, cứ mỗi lần đứng trước những khó khăn, thử thách cam go, với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết chí của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, phát huy bản lĩnh và trí tuệ con người Việt Nam, thì tỉnh Long An lại vươn mình lên tầm cao mới, bản lĩnh hơn, kiên cường hơn. Trong tiến trình phát triển đó, Đảng bộ tỉnh Long An đã khẳng định vai trò hạt nhân của sự đoàn kết, nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “trung dũng, kiên cường”, đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần xây dựng, phát triển tỉnh nhà và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; với yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu phải thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng và hết lòng vì Đảng, vì dân. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, đảm bảo thực hiện chặt chẽ cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Phát huy những kết quả đạt được, với nhiệt huyết và niềm tin sâu sắc vào hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tỉnh Long An đang xây dựng một nền tảng vững chắc, sẵn sàng bước vào năm mới - Quý Mão 2023 với quyết tâm tạo đột phá, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa tỉnh nhà phát triển ngày càng năng động, mạnh mẽ và bền vững hơn./. 

Nguyễn Thanh Hải

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh