Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2022

22/08/2023

Quy định tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, Cao đẳng đào tạo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ


Nghi định 84/2020 qui định chi tiết một số điều của luật Giáo dục

03/06/2023

Nghi định 84/2020 qui định chi tiết một số điều của luật Giáo dục


Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2019

31/12/2022

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành


Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2020-2021

31/12/2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2020-2021


Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh

Ngày 20/02/2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy kí ban hành Chỉ thị số 47-CT/TU về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các t